Zákaznícka podpora:info@3market.sk

Reklamácie

 

Formulár odstúpenie od zmluvy ke stažení 

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

6.1. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, môže od Zmluvy odstúpiť v súlade s § 7 a nasl.

Zákona č. 102/2014 (Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní

služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo

prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov) aj

bez udania dôvodu, a to do 14 dní. Lehota na odstúpenie vyplýva:

6.1.1. odo dňa prevzatia Tovaru;

6.1.2. odo dňa prevzatia poslednej dodávky alebo časti Tovaru, pokiaľ mal 3Market

dodať niekoľko druhov alebo niekoľko častí Tovaru; alebo

6.1.3. odo dňa prevzatia prvej dodávky Tovaru, pokiaľ ho mal 3Market pravidelne a

opakovane dodávať počas vymedzeného obdobia.

 

 

 

6.2. Zákazník berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že právo odstúpiť od Zmluvy sa

nevzťahuje okrem iného na Zmluvy:

6.2.1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru

vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;

6.2.2. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z

dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po

dodaní porušený;

6.2.3. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

 

 

 

6.3. Pre zachovanie lehoty podľa ods. 6.1. stačí, aby Zákazník oznámenie o odstúpení od

Zmluvy v tejto lehote odoslal.

 

 

 

6.4. Zákazník má právo od Zmluvy odstúpiť aj pred tým, než začne plynúť lehota na

odstúpenie podľa ods. 6.1.

 

 

 

6.5. Zákazník môže odstúpiť od Zmluvy aj prostredníctvom vyplneného formulára na

odstúpenie od Zmluvy, ktorý je súčasťou tejto zmluvy a zároveň je voľne prístupný na

stiahnutie na adrese www.3market.sk.

 

 

 

6.6. Zákazník je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy zaslať Tovar

na predajňu 3Marketu ARANGO, Kopaninská 73, 252 25 Orech, Česká republika.

Náklady na vrátenie Tovaru 3Marketu znáša Zákazník.

 

 

 

6.7. V prípade, že Zákazník z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od Zmluvy, je 3Market povinný

vrátiť Zákazníkovi Platbu do 14 dní od odstúpenia, ustanovenia ods. 6. 10. a ods. 6.12

 

 

tým nie je dotknuté. 3Market je oprávnený počkať s vrátením Platby do doby, kým mu

Zákazník vráti Tovar alebo preukáže, že ho odoslal.

 

 

 

6.8. Pri odstúpení od Zmluvy 3Market vráti Zákazníkovi Platbu rovnakým spôsobom, akým

ju od Zákazníka prijal. 3Market je oprávnený ju vrátiť aj iným spôsobom, pokiaľ s tým

Zákazník súhlasí a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Pokiaľ 3Market v rámci

určitého spôsobu dodania Tovaru ponúka niekoľko možností dodania (Poštovné), je

3Market povinný Zákazníkovi nahradiť len tú najlacnejšiu z nich.

 

 

 

6.9. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého

zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie

vlastností a funkčnosti tovaru.

 

 

 

6.10. 3Market má právo od Zmluvy odstúpiť za rovnakých podmienok, ako Zákazník, a to až

do doby, než Zákazník prevezme Tovar. V prípade, že 3Market z akéhokoľvek dôvodu

odstúpi od Zmluvy, vráti si so Zákazníkom všetky doposiaľ navzájom poskytnuté

plnenia, najmä Platby a Tovar, a to bez zbytočného odkladu od účinnosti odstúpenia.

 

 

 

6.11. V prípade, že si Zákazník objedná Tovar, u ktorého bola v E-shope zobrazená zjavne

nesprávna Kúpna cena, prípadne, ktoré už nie je skladom, informuje ho 3Market o tejto

skutočnosti bez zbytočného odkladu od vykonania objednávky. 3Market môže v takom

prípade zároveň od Zmluvy odstúpiť.

 

 

 

6.12. V prípade, že 3Market Zákazníkovi spoločne s Tovarom poskytne darček, je darovacia

zmluva uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že pokiaľ Zákazník odstúpi od Zmluvy,

stráca takáto darovacia zmluva účinnosť a Zákazník je povinný spoločne s Tovarom

vrátiť 3Marketu aj poskytnutý darček.

 

 

 

6.13. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností berie Zákazník na vedomie, že ods. 6.1. až

6.10. sa uplatní len v prípade, že je Zákazníkom Spotrebiteľ. Pokiaľ je Zákazníkom iná

osoba, má právo odstúpiť od Zmluvy za podmienok podľa príslušných ustanovení

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej

„Obchodný zákonník“).

 

 

 

  1. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMÁCIE

 

 

 

7.1. Ustanovenia, v ktorých je v tomto článku spomínaný spotrebiteľ sa vzťahujú iba na

uzatvorenie zmlúv so spotrebiteľom. Pokiaľ je Zákazníkom iná osoba, riadia sa práva

z vadného plnenia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami

týchto Podmienok, kde sa hovorí o Zákazníkovi.

 

 

 

 

7.2. 3Market sa zaväzuje dodať Tovar v požadovanej kvalite, množstve a bez vád. Tovar

má vady vtedy, ak má nejaké nedostatky. Za vady Tovar zodpovedá 3Market v rozsahu

uvedenom nižšie.

7.3. 3Market zodpovedá Spotrebiteľovi, že Tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä zodpovedá

za to, že Tovar v čase, keď ho Spotrebiteľ prevzal:

7.3.1. má vlastnosti, ktoré si dojednali, pokiaľ si ich nedojednali, má také vlastnosti,

ktoré 3Market popísal alebo ktoré Zákazník očakával s ohľadom na povahu Tovaru a

na základe reklamy;

7.3.2. sa hodí na účel, ktorý na jeho použitie 3Market uvádza alebo na ktorý sa Tovar

tohto druhu obvykle používa;

7.3.3. zodpovedá kvalitou alebo vykonaním dohodnutej vzorky alebo predlohe, pokiaľ

bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy;

7.3.4. je v zodpovedajúcom množstve alebo miere; a

7.3.5. vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 

 

 

7.4. Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí sú zároveň spotrebiteľmi sa riadi platnými

ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. 

7.5. Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi trvá 12 mesiacov.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. 

7.6. 3Market nezodpovedá za vady:

7.6.1. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené

používaním, mechanické poškodenia výrobku spôsobené kupujúcim,

nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v

návode na používanie, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením

tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami

uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami

alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

 7.6.2. pre ktoré bola dojednaná nižšia cena Tovaru;

7.6.3. Kupujúci má právo reklamovať aj výrobok zakúpený vo výpredaji alebo za

zníženú cenu, avšak chyba nesmie súvisieť s dôvodom, prečo bol výrobok

predávaný za zníženú cenu.

7.6.4. ktoré spôsobil Zákazník.

7.6.5. Zo zodpovednosti sú taktiež vyňaté chyby alebo poškodenia výrobku, ktoré

vznikli pri živelnej pohrome.

 

 

 

7.7. Pokiaľ sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia Tovaru Zákazníkom,

má sa za to, že Tovar bol vadný už pri prevzatí, tým nie sú dotknuté ustanovenia

v uvedené vyššie v predchádzajúcom odseku.

 

 

 

7.8. Podmienky uplatnenia práv z chybného plnenia (reklamácie):

7.8.1. Zákazník je povinný Tovar pri jeho prevzatí podrobne skontrolovať, a pokiaľ

zistí, že má vady, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu spôsobom

podľa ods. 7.8. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad;

7.8.2. skryté vady je Zákazník povinný reklamovať bez zbytočného odkladu po tom,

čo ich zistí;

7.8.3. Zákazník nie je oprávnený uplatniť reklamáciu na Tovar v prípade, že o vade

vedel pred jeho prevzatím, prípadne pokiaľ ho na ňu 3Market upozornil alebo mu z toho

dôvodu poskytol primeranú zľavu z Kúpnej ceny.

7.9. Spôsob uplatnenia reklamácie:

7.9.1. Reklamáciu môže Zákazník, uplatniť na 3Markete poštou alebo osobne na

adrese prevádzky ARANGO, Kopaninská 73, 252 25 Orech, Česká republika,

alebo prostredníctvom e-mailu info@3market.sk;

7.9.2. Spotrebiteľ v reklamácii uvedie názov Tovaru, popis závady Tovaru, svoje

meno, priezvisko, a kontaktné údaje, na ktoré je možné ho kontaktovať ohľadom

vybavenia reklamácie (odporúčame uviesť telefónne číslo, adresu a e-mail,

pokiaľ možno zhodný s E-mailom Zákazníka), odporúčame tiež pripojiť číslo

objednávky pre ľahšiu identifikáciu Tovaru. Je vhodné, aby Zákazník pri

reklamácii predložil doklad o kúpe Tovaru alebo jeho kópiu alebo iný dokument,

z ktorého bude zrejmé, že Tovar bol zakúpený od 3Marketu. Zákazníkovi sa

ďalej odporúča, aby pri uplatnení práva z vady 3Marketu zaslal Tovar čistý v

obale zabraňujúcom jeho poškodeniu.

7.9.3. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia vadného Tovaru

3Marketu.

7.9.4. V prípade, že bude podanie, ktorým Zákazník reklamuje Tovar, neúplné (napr.

nečitateľné, nejasné, nezrozumiteľné, bez požadovaných dokumentov a pod.),

vyzve ho 3Market e-mailom zaslaným na e-mail, ktorý Zákazník uviedol v

reklamácii, prípadne na E -mail Zákazníka, na doplnenie reklamácie. V takom

prípade reklamačné konanie začne až dňom, kedy Zákazník 3Marketu doručí

doplnené podanie. Pokiaľ Zákazník nedoplní svoje podanie najneskôr do 10 dní

od doručenia výzvy na doplnenie, 3Market bude reklamáciu považovať za

neopodstatnenú.

7.9.5. 3Market zašle Spotrebiteľovi na E-mail Zákazníka potvrdenie o tom, kedy

Spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia

reklamácie Spotrebiteľ požaduje. Pokiaľ Spotrebiteľ uplatní reklamáciu Tovaru

osobne na 3Markete, vydá mu 3Market potvrdenie bezprostredne po prevzatí

reklamovaného Tovaru. Potvrdenie je dokladom o prijatí reklamácie, nie o

vybavení reklamácie. 3Market, posúdi stav Tovaru v reklamačnom konaní.

7.9.6. Zákazník berie na vedomie, že pokiaľ 3Marketu neodovzdá reklamovaný Tovar

so všetkým príslušenstvom, 3Market pri vybavení reklamácie odstúpením od

Zmluvy vráti Zákazníkovi Kúpnu cenu poníženú o cenu nevráteného

príslušenstva.

7.10. Spôsoby vybavenia reklamácie sa líšia v závislosti od toho, či vada Tovaru znamená

podstatné, alebo nepodstatné porušenie Zmluvy.

 

 

7.10.1. V prípade vady, ktorá znamená podstatné porušenie Zmluvy, má Zákazník

podľa svojho uváženia vo vzťahu k uplatneniu práv z chybného plnenia

nasledujúce možnosti:

7.10.1.1. požadovať bezplatné odstránenie vady – opravu;

7.10.1.2. požadovať primeranú zľavu z Kúpnej ceny;

7.10.1.3. požadovať dodanie nového Tovaru bez vád, prípadne dodanie

novej časti Tovaru bez vád, pokiaľ sa vada týka len časti Tovaru;

7.10.1.4. odstúpiť od Zmluvy.

7.10.2. Porušenie zmluvy je podstatné, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia

zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý

vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana

nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy. Pri pochybnostiach

sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné.

7.10.3. V prípade vady, ktorá znamená podstatné porušenie Zmluvy, oznámi Zákazník

3Marketu, aké právo si zvolil pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu

po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže Zákazník zmeniť bez súhlasu

3Marketu; to neplatí, pokiaľ Zákazník žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako

neopraviteľná. Pokiaľ 3Market neodstráni vady v primeranej lehote či

Zákazníkovi oznámi, že vady neodstráni, môže Zákazník požadovať miesto

odstránenia vady primeranú zľavu z Kúpnej ceny, alebo môže odstúpiť od

Zmluvy. Pokiaľ si Zákazník nezvolí svoje právo včas, má práva ako v prípade

nepodstatného porušenia Zmluvy podľa ods. 7.9.4. Pokiaľ Zákazník považuje

vadu za podstatné porušenie Zmluvy, je povinný to 3Marketu doložiť.

7.10.4. V prípade vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie Zmluvy má Zákazník

podľa svojho uváženia vo vzťahu k uplatneniu práv z vadného plnenia

nasledujúce možnosti:

7.9.4.1. požadovať odstránenie vady;

7.9.4.2. požadovať primeranú zľavu z Kúpnej ceny.

7.10.5. Kým Zákazník neuplatní právo na zľavu z Kúpnej ceny alebo neodstúpi od

Zmluvy, môže 3Market dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady

môže 3Market odstrániť podľa svojej voľby opravou Tovaru alebo dodaním

nového Tovaru; voľba nesmie Zákazníkovi spôsobiť neprimerané náklady. Pokiaľ

3Market neodstráni vadu Tovaru včas alebo vadu Tovaru odmietne odstrániť,

môže Zákazník požadovať zľavu z Kúpnej ceny, alebo môže od Zmluvy odstúpiť.

Vykonanú voľbu nemôže Zákazník zmeniť bez súhlasu 3Marketu.

 

 

 

7.11. Zákazník nemôže odstúpiť od Zmluvy ani požadovať dodanie nového Tovaru, pokiaľ ho

nemôže vrátiť v tom stave, v akom ho obdržal. To neplatí, ak:

7.11.1. došlo k zmene stavu Tovaru v dôsledku jeho prehliadky za účelom zistenia vady

Tovaru;

7.11.2. Zákazník použil Tovar ešte pred objavením vady;

 

 

7.11.3. Zákazník nespôsobil nemožnosť vrátenia Tovaru v nezmenenom stave

konaním alebo opomenutím alebo;

7.11.4. Zákazník Tovar ešte pred objavením vady predal, vyčerpal alebo ho pozmenil

pri obvyklom použití; pokiaľ sa tak stalo len sčasti, vráti Zákazník 3Marketu to,

čo ešte vrátiť môže a poskytne 3Marketu náhradu do výšky, v ktorej mal z

použitia Tovaru prospech.

 

 

 

7.12. Pokiaľ Spotrebiteľ uplatní svoje práva z vadného plnenia (reklamuje Tovar), rozhodne

3Market o reklamácii ihneď a v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty

sa nezapočítava primeraná lehota na odborné posúdenie vady.

 

 

 

7.13. Reklamáciu Spotrebiteľa vrátane odstránenia vady 3Market vybaví bez zbytočného

odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní môže

3Market predĺžiť len po dohovore so Spotrebiteľom, ale predĺženie nemôže byť na dobu

neurčitú ani na dobu neprimerane dlhú. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za

podstatné porušenie Zmluvy.

 

 

 

7.14. O vybavení reklamácie bude Zákazník informovaný e-mailom na e-mail, ktorý Zákazník

uviedol v reklamácii, prípadne na E-mail Zákazníka. 3Market zašle Spotrebiteľovi na e-

mail, ktorý Spotrebiteľ uviedol v reklamácii, prípadne na E-mail Zákazníka aj potvrdenie

o tom, kedy Spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob

vybavenia reklamácie Spotrebiteľ požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe

vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne

písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

 

 

 

7.15. V prípade oprávnenej reklamácie má Zákazník právo na náhradu účelne vynaložených

nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením práva z vadného plnenia. Toto právo

môže Zákazník u 3Marketu uplatniť v lehote do jedného mesiaca od uplynutia lehoty, v

ktorej je potrebné vady vytknúť.

 Formulár odstúpenie od zmluvy ke stažení